A  Bátonyterenyei Városi Óvoda tagóvodáiba az óvodai beiratkozás időpontja:

2019.  május 6., 7., 8., 9., 10. -  naponta  8.00 óra és  16.00 óra között.

 

Helye:

 

 • Őzike Tagóvoda(3070 Bátonyterenye, Liget út 13.),
 • Csupafül Tagóvoda (3070 Bátonyterenye, Jedlik Á. út 18.)
 • Tölgyfa Tagóvoda (3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 34.)
 • Napsugár Tagóvoda (3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 8.)

Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról az óvodák hirdetőtábláin tájékozódhatnak a szülők.

 

Az óvodai felvételről:

 

 • A 2011. évi CXC. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • Ha az 5. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
 • Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.
 • A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Speciális feladatokat ellátó óvodák: Valamennyi tagóvoda

 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 • Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint az óvodaérettségrevonatkozó orvosi igazolást.

Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat

 

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a beiratkozást követően közli a   

    szülővel.  

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására     

jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott   

(3070 Bátonyterenye, Liget út 13.) felülbírálati kérelmet nyújthat be.

Bátonyterenye 2019. február 12.

                                                                                                                   

                                                

                                                                                                                     Nagy-Majdon József s.k.

                                                                                                                           polgármester

Projektek

Archívum

Eseménynaptár

loader

 

 

 

 
 

 

Közvilágítási hibabejelentő

Bátonyterenye Város

Közvilágítási hibabejelentés:

Telefonszám: +36 80-980-071

(éjjel-nappal hívható - üzenetrögzítő)

 

e-mail cím: hibabejelentes@grep.lighting

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com